"چند ایرانی در آمریکا هستند"؛ ماز جبرانی

ایرانیان واقعا به ادارات ثبت نام، به ویژه در امریکا پاسخ نمی دهند. ما تمایل به کمی مبهم بودن داریم چون ... خوب ... تماشا و پیدا کردن!

ثبت دیدگاه

Captcha Image