• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

شروع بررسی درامد حاصله از انعام ها در رستوران ها و بار ها از سوی اداره مالیات کانادا

این روزها سرکشی بر درامد حاصله از انعام از سوی اداره مالیات کانادا CRA در حال افزایش است و بیشترین توجه بر روی کسانیست که مالیاتشان را پرداخت نمیکنند.

در طی ایمیلی به HuffPost کانادا، سخنگوی اداره مالیات کانادا Karl Lavoie گزارشهای اخیر مبنی بر دخالت ایت سازمان در سختگیری به خدمتکاران رستوران و بارها را رد کرد و ابراز داشت که در سالهای اخیر هیچگونه سرکشی یا حسابرسی اضافی در این بخش وجود نداشته است. اما خاطر نشان کرد که رستورانها و بارها بعنوان "خطر بالایی" در عدم تطابق مالیاتی شناسایی شده اند. وی افزود زمانیکه بخشی بعنوان خطر بالا درعدم تطابق مالیاتی شناخته میشود،  CRA به حسابرسی مالیاتی این بخش میپردازد تا جاییکه وضعیت مطلوبی از تطابق مالیاتی گزارش شود.

زمانیکه کسب و کار در رستورانها و بارها بصورت نقدی انجام میشد، مسئولین موفق به کسب آمار دقیق درامد حاصله از انعام نمیشدند از اینرو فرار از پرداخت مالیات راحتتر بود. اما کارشناسان اعلام کردند که با افزایش روش پرداختهای دیجیتالی، این کار برای جمع آوری کننده های مالیات راحتتر میشود.

از سویی این عملکرد CRA بارها از سوی حزب لیبرال دولت MP مورد انتقاد قرار گرفته است، چراکه بیش از اندازه خدمتکاران رستوران را مورد هدف قرار داده است. درحالیکه افراد ثروتمندان یعنی کسانی از روشهای پیچیده ای برای انتقال پولشان به خارج جهت فرار مالیاتی استفاده میکنند را نادیده گرفته اند.

بنابراین این روزها CRA به بررسی و حسابرسی درامد گروه های ثروتمند کانادایی و همچنین تمام دارائیهای شرکتهای چند ملیتی نیز پرداخته است.

Lavoie در این باره میگوید این تحقیق و بررسی شامل یکی از 42 موارد فرار مالیاتی خارجی/بین المللی میشود که مشمول استفاده از ساختارهای پیچیده و عدم پرداخت چند میلیون دلار از طریق فرار مالیاتی میشود.
 
ترجمه محبوبه هاشمی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image