• دلار آمریکا (خرید): 24,750
 • دلار آمریکا (فروش): 25,250
 • دلار کانادا (خرید): 20,000
 • دلار کانادا (فروش): 20,400

معیارهای سیستم رتبه‌بندی جامع (CRS) – اکسپرس اینتری


توجه: اگر همسر یا شریک زندگی شما همراه با شما به کانادا نمی‌آید، یا از قبل شهروند کاناداست یا اقامت دائم کانادا را دارد، همان نمره‌ای به شما تعلق خواهد گرفت که در صورت نداشتن همسر یا شریک زندگی بدست می‌آید.
خلاصه‌ی حداکثر امتیازها برای هر فاکتور برای داوطلبان ورودی اکسپرس

الف. فاکتورهای سرمایه‌ی انسانی/ اصلی
 
فاکتورها
امتیازها برای هر فاکتور –
 با همسر یا شریک قانونی زندگی
امتیازها برای هر فاکتور – بدون همسر یا شریک قانونی زندگی
سن
 
100 110
سطح تحصیلات
 
140 150
مهارت در زبان‌های رسمی
 
150 160
سابقه‌ی کار در کانادا
 
70 80

ب. فاکتورهای همسر یا شریک قانونی زندگی
 
فاکتورها
 
امتیازها برای هر فاکتور
(حداکثر 40 امتیاز)
سطح تحصیلات  10
مهارت در زبان‌های رسمی 20
سابقه‌ی کار در کانادا 10

الف. فاکتورهای سرمایه‌ی انسانی/ اصلی + ب. فاکتورهای همسر یا شریک قانونی زندگی = حداکثر 500 امتیاز (با یا بدون همسر یا شریک قانونی زندگی)

ج. فاکتورهای انتقال‌پذیری مهارت (حداکثر 100 امتیاز)
 
تحصیلات
امتیازها برای هر فاکتور
(حداکثر 50 امتیاز)

 
همراه با مهارت خوب/ قوی در زبان‌های رسمی و یک مدرک دانشگاهی 50
همراه با سابقه‌ی کار در کانادا و یک مدرک دانشگاهی 50
 
 
سابقه‌ی کار خارجی
 
امتیازها برای هر فاکتور
(حداکثر 50 امتیاز)

 
همراه با مهارت خوب/ قوی در زبان‌های رسمی (نمره‌ی 7 یا بالاتر در معیار سنجش سطح زبان در کانادا (CLB))  و سابقه‌ی کار خارجی 50
همراه با تجربه‌ی کار در کانادا و سابقه‌ی کار خارجی 50
 
گواهی تأیید صلاحیت (برای افراد دارای مشاغل تجاری)
 
امتیازها برای هر فاکتور
(حداکثر 50 امتیاز)
همراه با مهارت مناسب/ قوی در زبان‌های رسمی و یک گواهی تأیید صلاحیت 50

الف. فاکتورهای سرمایه‌ی انسانی/ اصلی + ب. فاکتورهای همسر یا شریک قانونی زندگی + ج. فاکتورهای انتقال‌پذیری = حداکثر 600 امتیاز

د. امتیازهای اضافی (حداکثر 600 امتیاز)
فاکتورها
 
حداکثر امتیاز برای هر فاکتور
 
خواهر یا برادر مقیم کانادا (شهروند یا دارای اقامت دائم)
 
15
مهارت در زبان فرانسوی
 
30
تحصیلات دانشگاهی در کانادا
 
30
استخدام از پیش‌تنظیم‌شده
 
200
نامزدی برای مهاجرت استانی (PN)
 
600

الف. فاکتورهای سرمایه‌ی انسانی/ اصلی + ب. فاکتورهای همسر یا شریک قانونی زندگی + ج. فاکتورهای انتقال‌پذیری +  د. امتیازهای اضافی = مجموع کل – 1200 امتیاز

تفکیک امتیازها، بخش به بخش
CRS – الف. فاکتورهای سرمایه‌ی انسانی/ اصلی
 • با همسر یا شریک قانونی زندگی: حداکثر 460 امتیاز در مجموع برای تمامی فاکتورها.
 • بدون همسر یا شریک قانونی زندگی: حداکثر 500 امتیاز در مجموع برای تمامی فاکتورها.
سن با همسر یا شریک قانونی زندگی
(حداکثر 100 امتیاز)
بدون همسر یا شریک قانونی زندگی
(حداکثر 110 امتیاز)
17 سال یا کمتر
 
0 0
18 سال 90 99
19 سال 95 105
20 تا 29 سال 100 110
30سال 95 105
31سال 90 99
32سال 85 94
33سال 80 88
34سال 75 83
35سال 70 77
36سال 65 72
37سال 60 66
38سال 55 61
39سال 50 55
40سال 45 50
41سال 35 39
42سال 25 28
43سال 15 17
44سال 5 6
45 سال یا بیشتر
 
0 0
 
سطح تحصیلات با همسر یا شریک قانونی زندگی (حداکثر 140 امتیاز) بدون همسر یا شریک قانونی زندگی (حداکثر 150 امتیاز)
زیر دیپلم
 
0 0
دیپلم 28 30
مدرک یا دیپلم یک‌ساله از یک دانشگاه، دانشکده، آموزشکده‌ی تجاری یا فنی، یا موسسات دیگر 84 90
برنامه‌ی تحصیلی دوساله در یک دانشگاه، دانشکده، آموزشکده‌ی تجاری یا فنی، یا موسسات دیگر 91 98
مدرک لیسانس یا برنامه‌ی تحصیلی سه ساله یا بیشتر در یک دانشگاه، دانشکده، آموزشکده‌ی تجاری یا فنی، یا موسسات دیگر 112 120
دو یا بیشتر از دو گواهی، دیپلم، یا مدرک. یکی از این مدارک، باید مربوط به یک برنامه‌ی تحصیلی سه ساله یا بیشتر باشد 119 128
مدرک فوق لیسانس، یا مدرک حرفه‌ای موردنیاز برای کار در یک حرفه‌ی دارای مجوز (برای مدرک "حرفه‌ای"، برنامه‌ی تحصیلی باید مربوط به رشته‌های زیر باشد: پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، اپتومتری، حقوق، پزشکی کایروپراکتیک، یا داروسازی) 126 135
مدرک دکترای دانشگاهی (Ph.D.) 140 150
 
مهارت در زبان رسمی – زبان رسمی اول
امتیاز حداکثر برای هر مهارت (خواندن، نوشتن، صحبت کردن، و گوش دادن):
 • 32 در صورت داشتن همسر یا شریک قانونی زندگی
 • 34 در صورت نداشتن همسر یا شریک قانونی زندگی
معیار سنجش سطح زبان در کانادا (CLB)
برای هر مهارت
با همسر یا شریک قانونی زندگی
(حداکثر 128 امتیاز)
بدون همسر یا شریک قانونی زندگی (حداکثر 136 امتیاز)
نمره‌ی 4 یا کمتر در CLB
 
0 0
نمره‌ی 5 در CLB 6 6
نمره‌ی 6 در CLB 8 9
نمره‌ی 7 در CLB 16 17
نمره‌ی 8 در CLB 22 23
نمره‌ی 9 در CLB 29 31
نمره‌ی 10 یا بیشتر در CLB
 
32 34

مهارت در زبان رسمی – زبان رسمی دوم
امتیاز حداکثر برای هر مهارت (خواندن، نوشتن، صحبت کردن، و گوش دادن):
 • 6 در صورت داشتن همسر یا شریک قانونی زندگی (تا حداکثر نمره‌ی ترکیب‌شده‌ی 22)
 • 6 در صورت نداشتن همسر یا شریک قانونی زندگی (تا حداکثر نمره‌ی ترکیب‌شده‌ی 24)
معیار سنجش سطح زبان در کانادا (CLB)
برای هر مهارت
با همسر یا شریک قانونی زندگی
(حداکثر 22 امتیاز)
بدون همسر یا شریک قانونی زندگی (حداکثر 24 امتیاز)
نمره‌ی 4 یا کمتر در CLB 0 0
نمره‌ی 5 یا 6 در CLB 1 1
نمره‌ی 7 یا 8 در CLB 3 3
نمره‌ی 9 یا بالاتر در CLB 6 6
 
سابقه‌ی کار در کانادا با همسر یا شریک قانونی زندگی
(حداکثر 70 امتیاز)
بدون همسر یا شریک قانونی زندگی (حداکثر 80 امتیاز)
هیچی یا کمتر از یک سال 0 0
1سال 35 40
2سال 46 53
3سال 56 64
4سال 63 72
5 سال یا بیشتر 70 80

جمع جزء: الف. فاکتورهای سرمایه‌ی انسانی/ اصلی
 • با همسر یا شریک قانونی زندگی: حداکثر 460 امتیاز
 • بدون همسر یا شریک قانونی زندگی: حداکثر 500 امتیاز
CRS - ب. فاکتورهای همسر یا شریک قانونی زندگی (در صورت وجود)
سطح تحصیلات با همسر یا شریک قانونی زندگی (حداکثر 10 امتیاز) بدون همسر یا شریک قانونی زندگی (حداکثر 150 امتیاز) (اعمال نمی‌شود)
زیر دیپلم
 
0 n/a
دیپلم
 
2 n/a
مدرک یا دیپلم یک‌ساله از یک دانشگاه، دانشکده، آموزشکده‌ی تجاری یا فنی، یا موسسات دیگر 6 n/a
برنامه‌ی تحصیلی دوساله در یک دانشگاه، دانشکده، آموزشکده‌ی تجاری یا فنی، یا موسسات دیگر 7 n/a
مدرک لیسانس یا برنامه‌ی تحصیلی سه ساله یا بیشتر در یک دانشگاه، دانشکده، آموزشکده‌ی تجاری یا فنی، یا موسسات دیگر 8
n/a
دو یا بیشتر از دو گواهی، دیپلم، یا مدرک. یکی از این مدارک، باید مربوط به یک برنامه‌ی تحصیلی سه ساله یا بیشتر باشد 9
n/a
مدرک فوق لیسانس، یا مدرک حرفه‌ای موردنیاز برای کار در یک حرفه‌ی دارای مجوز (برای مدرک "حرفه‌ای"، برنامه‌ی تحصیلی باید مربوط به رشته‌های زیر باشد: پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، اپتومتری، حقوق، پزشکی کایروپراکتیک، یا داروسازی) 10 n/a
مدرک دکترای دانشگاهی (Ph.D.) 10 n/a

توجه: (n/a) به معنای این است که این فاکتور در این مورد اعمال نمی‌شود.
 
 
مهارت همسر یا شریک قانونی زندگی در زبان رسمی – زبان رسمی اول
معیار سنجش سطح زبان در کانادا (CLB)
برای هر مهارت (خواندن، نوشتن، صحبت کردن، و گوش دادن)
حداکثر 20 امتیاز برای این بخش
حداکثر 5 امتیاز برای هر مهارت
بدون همسر یا شریک قانونی زندگی (اعمال نمی‌شود)
نمره‌ی 4 یا کمتر در CLB
 
0 n/a
 
نمره‌ی 5 یا 6 در CLB
 
1 n/a
 
نمره‌ی 7 یا 8 در CLB 3 n/a
 
نمره‌ی 9 یا بالاتر در CLB 5 n/a
 

توجه: (n/a) به معنای این است که این فاکتور در این مورد اعمال نمی‌شود.
 
سابقه‌ی کار همسر در کانادا حداکثر 10 امتیاز بدون همسر یا شریک قانونی زندگی (اعمال نمی‌شود)
هیچی یا کمتر از یک سال
 
0 n/a
1سال 5 n/a
2سال 7 n/a
3سال 8 n/a
4سال 9 n/a
5سال یا بیشتر
 
10 n/a
توجه: (n/a) به معنای این است که این فاکتور در این مورد اعمال نمی‌شود.

جمع جزء: الف. فاکتورهای سرمایه‎‌ی انسانی/ اصلی + ب. فاکتورهای همسر یا شریک قانونی زندگی = حداکثر 500 امتیاز
CRS – ج. فاکتورهای انتقال‌پذیری مهارت (حداکثر 100 امتیاز برای این بخش)
تحصیلات
همراه با مهارت خوب در زبان رسمی (نمره‌‌ی 7 یا بالاتر در معیار سنجش سطح زبان در کانادا (CLB) و یک مدرک دانشگاهی امتیازها برای نمره‌ی 7 یا بالاتر در CLB در تمامی مهارت‌های زبان رسمی اول، در صورتی که یک یا چند مهارت زیر 9 باشد (حداکثر 25 امتیاز) امتیازها برای نمره‌ی 9 یا بالاتر در CLB در تمامی مهارت‌های زبان رسمی اول
(حداکثر 50 امتیاز)
گواهی دیپلم یا کمتر 0 0
گواهی دانشگاهی با برنامه‌ی تحصیلی یک ساله یا بیشتر 13 25
دو یا بیشتر از دو گواهی دانشگاهی،
 در صورتی که یکی از این گواهی‌ها به خاطر تکمیل برنامه‌ی تحصیلی دانشگاهی سه ساله یا بیشتر صادر شده باشد
25 50
 
همراه با سابقه‌ی کار در کانادا و یک مدرک دانشگاهی امتیازها برای تحصیلات
+ 1 سال سابقه‌ی کار در کانادا
(حداکثر 25 امتیاز)
امتیازها برای تحصیلات
+ 2 سال سابقه‌ی کار در کانادا
(حداکثر 50 امتیاز)
گواهی دیپلم یا کمتر 0 0
گواهی دانشگاهی با برنامه‌ی تحصیلی یک ساله یا بیشتر 13 25
دو یا بیشتر از دو گواهی دانشگاهی،
 در صورتی که یکی از این گواهی‌ها به خاطر تکمیل برنامه‌ی تحصیلی دانشگاهی سه ساله یا بیشتر صادر شده باشد
25 50

سابقه‌ی کار خارجی – همراه با مهارت خوب در زبان رسمی 
تعداد سال‌های سابقه‌ کار امتیازها برای سابقه‌ی کار خارجی+ نمره‌ی 7 یا بالاتر در CLB در تمامی مهارت‌های زبان رسمی اول، در صورتی که یک یا چند مهارت زیر 9 باشد (حداکثر 25 امتیاز) امتیازها برای سابقه‌ی کار خارجی+ نمره‌ی 9 یا بالاتر در CLB در تمامی مهارت‌های زبان رسمی اول
(حداکثر 50 امتیاز)
بدون سابقه‌ی کار خارجی 0 0
1 یا 2 سال سابقه‌ی کار خارجی 13 25
3 یا بیشتر از 3 سال سابقه‌ی کار خارجی 25 50

سابقه‌ی کار خارجی – همراه با سابقه‌ی کار در کانادا
تعداد سال‌های سابقه کار امتیازها برای سابقه‌ی کار خارجی+ یک سال سابقه‌ی کار در کانادا
(حداکثر 25 امتیاز)
امتیازها برای سابقه‌ی کار خارجی+ 2 یا بیشتر از 2 سال سابقه‌ی کار در کانادا
(حداکثر 50 امتیاز)
بدون سابقه‌ی کار خارجی 0 0
1 یا 2 سال سابقه‌ی کار خارجی 13 25
3 یا بیشتر از 3 سال سابقه‌ی کار خارجی 25 50
 
گواهی تأیید صلاحیت (برای مشاغل تجاری) - همراه با مهارت خوب در زبان رسمی (نمره‌‌ی 5 یا بالاتر در معیار سنجش سطح زبان در کانادا (CLB)  امتیازها برای گواهی تأیید صلاحیت + نمره‌ی 5 یا بالاتر در CLB در تمامی مهارت‌های زبان رسمی اول، در صورتی که یک یا چند مهارت زیر 7 باشد (حداکثر 25 امتیاز) امتیازها برای گواهی تأیید صلاحیت + نمره‌ی 7 یا بالاتر در CLB در تمامی مهارت‌های زبان رسمی اول
(حداکثر 50 امتیاز)
همراه با گواهی تأیید صلاحیت 25 50

جمع جزء: الف. فاکتورهای سرمایه‎‌ی انسانی/ اصلی + ب. فاکتورهای همسر یا شریک قانونی زندگی + ج. فاکتورهای انتقال‌پذیری مهارت = حداکثر 600 امتیاز

CRS – د. امتیاز‌های اضافی (حداکثر 600 امتیاز)
امتیازهای اضافی حداکثر
600 امتیاز

 
خواهر یا برادر مقیم کانادا  که شهروندی یا اقامت دائم کانادا را داشته باشد 15
کسب نمره‌ی 7 یا بالاتر در آزمون NCLC در تمامی مهارت‌های زبان فرانسوی و کسب نمره‌ی 4 یا پایین‌تر در آزمون زبان انگلیسی CLB (یا عدم شرکت در آزمون انگلیسی) 15
کسب نمره‌ی 7 یا بالاتر در آزمون NCLC در تمامی مهارت‌های زبان فرانسوی و کسب نمره‌ی 5 یا بالاتر در تمامی مهارت‌های زبان انگلیسی CLB 30
تحصیلات دانشگاهی در کانادا – گواهی برای دوره‌ی تحصیلی 1 یا دوساله 15
تحصیلات دانشگاهی در کانادا – گواهی برای دوره‌ی تحصیلی 3 ساله یا بیشتر از سه سال 30
استخدام از پیش‌تعیین شده – در مشاغل رده‌ی NOC 00 200
استخدام از پیش‌تعیین شده – در هر شغل دیگری در رده‌ی NOC 0، A یا B 50
نامزدی برای مهاجرت به استان یا قلمرو 600

جمع جزء: د. امتیازهای اضافی = حداکثر 600 امتیاز
مجموع کل: الف. فاکتورهای سرمایه‎ی انسانی/ اصلی + ب. فاکتورهای همسر یا شریک قانونی زندگی + ج. فاکتورهای انتقال‌پذیری مهارت + د. امتیازهای اضافی = حداکثر 1200 امتیاز


ترجمه: صادق نداماتی
ویرایش: ندا متین

 

ثبت دیدگاه

Captcha Image