• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

بررسی های IFL نشان داد افراد چپ دست باهوش تر هستند

شایعات زیادی درمورد افراد چپ دست وجود دارد.
بعضی از مطالعات نشان می دهد که افراد چپ دست زودتر می میرند، عده ای بر این باورند چپ دست ها بیشتر به رفتارهای بزهکارانه رو می آورند، حتی بیان شده است که افراد چپ دست الکل بیشتری مصرف می  کنند.
در حالی که نسبت به این عقاید به شدت اعتراض شده است و این مباحث به ندرت اثبات شده اند، اما مسئله ای اخیرا بیان شده است که قابل قبول تر است. برخی بر این عقیده هستند که افردا چپ دست باهوش تر هستند و بیشتر پتانسیل نابغه شدن را دارند.
IFL Science، مطالعاتی را برروی چپ دست ها و توانایی حل مسائل ریاضی آن ها، برای آزمایش این نظریه انجام داده است که به شرح زیر است:
به نظر می رسد نمیکره ی سمت راست مغز افراد دست چپ بزرگتر است که درنتیجه ی آن هوش فضایی و ارئه ی ذهنی از اشیاء نیز بالاتر می رود.
آن ها همچنین از corpus callosums (مجموعه ای از سلول های عصبی که دو نیمکره مغز را به یکدیگر متصل می سازد) بزرگتری برخوردارند.
این بدان معنی است که ارتباط بین هر دو طرف مغز افزایش می یابد، به طوری که از چردازش سریعتر اطلاعات نسبت به افراد راست دست برخوردارند.
برای رسیدن به نتایج مطمیئن تر، Science IFL یک سری آزمایشات بر روی 2،300 دانش آموز در سنین مختلف انجام داد.
آزمایشات شامل تست های ریاضی در سطوح مختلف از لحاظ  درجه ی دشواری بود. به همه شرکت کنندگان پرسشنامه های ی یکسانی ارائه شد تا توانایی قیاس دانش آموزان را بدست آورند.
پرسشنامه پرسش های متعددی را مطرح کرده بود تا مشخص شود افراد دست چپ بیشتر سمت چه فعالیت هایی می روند.
نتایج نشان داد دست چپ ها زمانی که به مسائل سخت می رسیدند عملکرد بهتری داشتند. و در مسائل ساده ی ریاضی هر دو گروه عملکردی یکسان نشان می دادند.
با این حال  IFL Science معتقد است، نباید مردم را صرفا بر اساس عملکرد دستهایشان قضاوت کرد، زیرا فقط یک سوم افراد چپ دست نیمکره ی سمت راست مغزشان را تقویت کرده اند، و بسیاری از افراد راست دست هستند که عملکرد مغزشان مشابه چپ دستان است.

بنابراین هنوز هم برای افراد راست دست جای امیدواری وجود دارد.

ثبت دیدگاه

Captcha Image