• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

قوانین جدید مربوط به بیمۀ بیکاری کانادا

سیستم بیمۀ بیکاری دستخوش دوره‌ای دیگر از تغییرات مربوط به پاندمی خواهد شد و از امروز یکشنبه 26 سپتامبر به مرحلۀ اجرا در می‌آید. در زیر برخی از تغییرات اصلی با پرداختی‌های جدید معرفی خواهند شد.

واجد شرایط بودن

متقاضیان بیمۀ بیکاری (employment insurance) باید تعداد ساعت مشخصی کار کرده باشند، تا واجد شرایط دریافت مزایای بیمه باشند. در گذشته این تعداد، 600 ساعت بود، هرچند این تعداد ساعت در قسمت‌های مختلف کشور بر اساس شرایط بازار کار محلی متغیر است.

تعطیلی‌ها و محدودیت‌های کرونایی باعث شد که از ساعات کاری بسیاری کارگران کاسته شود، از این رو برخی واجد شرایط دریافت بیمۀ بیکاری نیستند.

از یکشنبه تعداد یکسان ساعات کاری لازم برای دریافت بیمۀ بیکاری به  420 ساعت کاهش خواهد یافت. این مقدار جمع ساعات کری تا 24 سپتامبر 2022 به مدت یک سال اعمال خواهد شد.

دولت همچنین از متقاضیان مزایای پزشکی بیمۀ بیکاری می‌خواهد تا گواهی پزشکی معتبر مبنی بر بیماری و عدم توانایی کار خود را از نو دریافت کنند. این الزام در طول سال گذشته به دلیل پاندمی کووید 19 به طور موقت برداشته شده بود.

مزایا

حداقل مزایا از 500 دلار در هفته به 300 دلار در هفته کاهش خواهد یافت تا از نظر ارزش با مزایای بازیابی کانادا (CRB) برابر شود. مزایای بازیابی کانادا به آنهایی پرداخت می‌شود که شرایط لازم برای دریافت بیمۀ بیکاری را ندارند.

حداقل مزایای هفتگی برای درخواست‌هایی اعمال خواهد شد که بین 26 سپتامبر تا 20 نوامبر ثبت شوند.

مدت زمان و میزان پرداخت مزایای بیمۀ بیکاری دوباره با استفاده از نرخ‌های بیکاری منطقه‌ای محاسبه خواهد شد که به طور موقت در طول سال گذشته با نرخ بیکاری یکسان 13.1 درصد محاسبه می‌شد.

مقامات بیمۀ بیکاری همچنین از قوانین ساده شده‌ای در مورد بازنشستگی و حقوق مرخصی استفاده خواهند کرد تا متقاضیان بتوانند زودتر مزایای خود را دریافت کنند.

هرچند، مانند گذشته دوباره دورۀ یک انتظار یک هفته‌ای برای آغاز پرداخت مزایا برای بیمه‌های بیکاری جدید وجود خواهد داشت.

عدم تغییر

هرکسی که در حال دریافت بیمۀ بیکاری است، با این قوانین جدید هیچ تغییری در ارزش یا مدت پرداخت مزایای او به وجود نخواهد آمد.
 
همچنین، کارگران فصلی در 13 منطقه همچنان واجد شرایط دریافت پنج هفته اضافی مزایای منظم بیمۀ بیکاری تا اکتبر 2022 خواهند بود.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image