• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

چرا قیمت اراضی کشاورزی در کانادا در حال افزایش است؟

درحالیکه بازار داغ افزایش قیمت خانه های مسکونی در کانادا بر سر زبانها بوده است، ولی رسانه ها توجه کمی به زمین های کشاورزی ارزشمند داشته اند. در سراسر کانادا قیمت زمین های کشاورزی آهـسته و پیوسته رو به افزایش است.در بخش های جنوبی انتاریو زمینهای کشاورزی شدیدا در معرض خطر بویژه از سوی دلالان یا زمین خواران هستند. در حدفاصل سالهای 2005 تا 2015، قیمت زمینها 150 درصد افزایش یافته است. با اینحال، طبق گزارشی از سوی مرکز آمار کانادا، به ترتیب در مناطق ساسکاچوان و مانیتوبا به میزان 200 و 175 درصد کاهش قیمت وجود داشته است.

آخرین گزارش در سال 2017 از سوی مرکز اعتبارسنجی اراضی کشاورزی کانادا نشان میدهد که بطور متوسط، ارزش زمینهای کشاورزی در سراسر کانادا 8.4 درصد افزایش یافته است.

این مسئله در پی افزایش میزان متوسط ملی به ارزش 7.9 درصد در سال 2016 و 10.1 درسال 2015 میباشد.

اعتبار سنجی اراضی کشاورزی در هر استان بر اساس برهی معیارها میتواند تغییر کند. اندازه وسعت هر استان، نوع خاک و شرایط آب و هوایی هر منطقه که تعیین میکند چه نوع کشاورزی مناسب است. از اینرو طبق همین معیارها قیمت زمینهای کشاورزی نیز متفاوت میباشد.

درحالیکه، برخی کشاورزان، زمینهای اطراف را جهت انجام کشاورزی خریداری میکنند، شرکتهای سرمایه گذار خارجی هستند که به دنبال دلالی و زمین خواری میباشند که همین امر موجب افزایش قیمت شده و خود باعث جلوگیری از ادامه کشاورزی سنتی از سوی کشاورزان جوان میشود چرا که آنها استطاعت مالی جهت خرید این زمینها را ندارند.
 
Editor: Neda Matin
 matin.neda@gamil.com
ترجمه محبوبه هاشمی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image