• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

نوع نگرش جاستین ترودو نسبت به شغلش چیست؟

گزارش نماینده اخلاق در نگاهی اجمالی به این مسئله می پردازد که جاستین ترودو نسبت به شغل خود در مقام نخست وزیر چه نگرشی دارد و این نگرش چگونه به عملکرد داخلی دولتش سمت و سو می دهد.

نخست وزیر در ملاقات تجاری شرکت نمی کند. او جلساتی برای توسعه روابط  دارد. این دیدگاهی است که جاستین ترودو هنگامی که نماینده اخلاق به تحقیق و بررسی تعطیلات خانوادگی ترودو در جزیره خصوصی آقاخان می پرداخت به طور اجمالی مطرح ساخت و در پایان مری داوسون پی برد نخست وزیر چهار مورد از موارد تصویب نامه که در تضاد با منافع ملی است را نقض کرده است.

برخی نخست وزیرها در مقام مدیرعاملی ایفای نقش می کنند که طرز فکر خود را به کار می گیرند و چهره دولت خود هستند به این ترتیب مسئولیت های سنگین را به وزیران و کارمندان داخلی ارشد خود محول می کنند. و برخی دیگر، نخست وزیران خود را مدیرعاملی در نظر می گیرند که بیشتر درگیر فعالیت های روزانه است.

کارشناسان می گویند گزارش داوسون در مورد نوع نگرش ترودو، الگوی اول را ارائه می دهد.

هنگامی که داوسون از ترودو در مورد ملاقات هایی پرسید که در آن ها با آقاخان بحثی در مورد کمک مالی 15 میلیون دلاری به صندوق وقف خیر خواه میلیونر در مرکز جهانی کثرت گرایی حزبی انجام شد نخست وزیر در پاسخ توضیح داد که او نگرانی در حضورش در اتاق نداشته است. 

داوسون به شرح این موضوع پرداخت که ترودو چگونه ملاقات ها را به عنوان شیوه ای به منظور گسترش روابط بین اشخاص و کشور کانادا در نظر می گیرد و اینکه نقش او در این ملاقات ها به صورت ذاتی نقشی تشریفاتی است.

داوسون که گفته های ترودو را بازگو می کرد نوشت: " ملاقات هایی که او (ترودو) در آن به عنوان نخست وزیر شرکت می کند ملاقات های تجاری و بازرگانی نیستند.

" بلکه آن ها ملاقات هایی سطح بالا هستند که بر ایجاد روابط و حصول اطمینان از اینکه تمام احزاب همه با هم رو به پیشرفت حرکت می کنند تمرکز دارند."  
Editor: Neda Matin
matin.neda@gmail.com
ترجمه منصوره جیدانی
 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image