• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

دیجیتالی کردن کتاب های انتشارات شعبه‌ی تهران توسط دانشگاه مک‌گیل

شعبه‌ی تهران، که دارای یک کتابخانه‌ی مجهز به برخی از مهم‌ترین نسخ خطی و کتابهای مرجع در زمینه‌های متفاوت علوم اسلامی است، بیش از 200 جلد از مهم‌ترین کارهای خود که از آثار دانشمندان اسلامی-ایرانی هستند را چاپ کرده است، که بیشتر آنها شامل مقدمه و ترجمه به زبان‌های خارجی هستند.
در حال حاضر، موسسه‌ی مطالعات اسلامی و کتابخانه‌ی مطالعات اسلامی در دانشگاه مک‌گیل (McGill) در حال انجام یک پروژه هستند تا کارهای منتشر شده‌ی شعبه‌ی تهران را دیجیتالی کنند. در جدول زیر، نام آثار اسکن شده تا به الان به درج شده است.
Title: Sharḥ Fuṣūṣ al-ḥikam
Author: ʻAbd al-Razzāq al-Qāshānī
Published: Tihrān 2005
Series: Publications of the International Colloquium on Cordoba and Isfahan, Two Schools of Islamic Philosophy, Isfahan, 27-29 April 2002 ; 16
Title: Kitāb al-Iṣlāḥ
Author: Abū Ḥātim al-Rāzī, Aḥmad ibn Ḥamdān
Published: Tihrān 2004
Series: Silsilah-ʾi dānish-i Īrānī ; 56
Title: Kitāb al-Iṣlāḥ
Author: Abū Ḥātim al-Rāzī, Aḥmad ibn Ḥamdān
Published: Tihrān 1998
Series: Silsilah-ʼi dānish-i Īrānī ; 42
Title: Jahāngīrʹnāmah : surūdah-ʼi Qāsim Mādiḥ
Author: Abū al-Qāsim
Published: Tihrān 2001
Series: Intishārāt-i Anjuman-i Ustādān-i Zabān va Adabīyāt-i Fārsī ; 12
Title: Jarrāḥī va abzārhā-yi ān : tarjumah-i Fārsī-i bakhsh-i sīum az kitāb-i al-Taṣrīf li-man ʻajiza ʻan al-taʼlīf
Author: Abū al-Qāsim Khalaf ibn ʻAbbās al-Zahrāwī
Published: Tihrān 1996
Series: Majmūʻah-i andīshahʼ-i Islāmī ; 5
Title: Z̤aylī bar Burhān-i qāṭiʻ, "yā", Farhang-i lughāt-i bāzyāftah : shāmil-i qismatī az lughāt va taʻbīrāt-i mustadrak kih bāyad bih farhang-i zabān-i Pārsī afzūdah shūd
Author: Adīb Ṭūsī, Muḥammad Amīn
Published: Tihrān 2009
Series: Majmūʻah-i Intishārāt-i Anjuman-i Tarvīj-i Zabān va Adab-i Fārsī-i Irān ; 28, Majmūʻah-i ās̲ār-i ustād Muḥammad Amīn Adīb Ṭūsī ; 3
Title: Farhang-i lughāt-i adabī : shāmil-i lughāt va taʻbīrātī kih az matūn-i Fārsī istikhrāj shudah ast / VOL 2
Author: Adīb Ṭūsī, Muḥammad Amīn
Published: Tihrān 2009
Series: Intishārāt-i Anjuman-i Ustādān-i Zabān va Adabīyāt-i Fārsī ; 26
Title: Farhang-i lughāt-i adabī : shāmil-i lughāt va taʻbīrātī kih az matūn-i Fārsī istikhrāj shudah ast / VOL 1
Author: Adīb Ṭūsī, Muḥammad Amīn
Published: Tihrān 2009
Series: Intishārāt-i Anjuman-i Ustādān-i Zabān va Adabīyāt-i Fārsī ; 26
Title: Majmūʻah-ʼi rasāʼil-i ʻirfānī : mas̲navī-i Nuzhat al-abrār, sharḥ-i baytī az Amīr Khusraw Dihlavī, sharḥ-i Ḥadīs̲-i ḥaqīqat
Author: Akhgar Ḥaydarābādī, Qāsim ʻAlī
Published: Tihrān 2006
Series: Silsilah-i Intishārāt-i Anjuman-i Ās̲ār va Mafākhir-i Farhangī ; 446
 
Title: Sharḥ-i kitāb al-Qabasāt-i Mīr Dāmād
Author: ʻAlawī, Aḥmad ibn Zayn al-ʻĀbidīn
Published: Tihrān 1997
Series: Majmūʻah-i andīshahʼ-i Islāmī ; 11
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image