• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

خطرناکترین مکان ها براساس Statistics Canada در کانادا کدامند؟

در حالی که نرخ جرایم در سطح ملی افزایش یافته است، با وجود این تاکنون کانادا در پایین ترین سطح خود باقی مانده است. متاسفانه این مسئله برای تمام نقاط کشور صدق نمی کند.

اجازه دهید با یک خبر خوب شروع کنیم. در دهه گذشته نرخ جرم و جنایت در کانادا 25 درصد کاهش یافته است. از سال 1998، بنا بر تازه ترین داده های موجود، میزان جرم به یک سوم کاهش یافته است. در سال 2016 میزان جرم در سراسر کشور به میزان 5905 حادثه به ازاء هر 100000 نفر کاهش یافت که این دومین بار است   Statistics Canada کمترین میزان جرم را ثبت می کند.

حال خبر بد اینکه خشونت، شدت و تکرار جرایم صورت گرفته در کانادا رو به افزایش است. اگرچه شاخص شدت جرم در سال 2013 به کمترین میزان یعنی 66 رسید، اما از آن زمان تاکنون با افزایش تدریجی رو به روست. شاخص شدت جرم در واقع میزان تمام جرایم گزارش شده پلیس است که جرایم را هم از نظر تعداد و هم از نظر میزان خشونت و شدت مورد توجه قرار می دهد.

در حال حاضر این شاخص به 70 رسیده است، یعنی شدت و خشونت جرایم به میزان 30 bps یا 0.3 درصد از سال 2006 کاهش یافته که در حقیقت  Statistics Canada در بررسی های آماری خود سال 2006 را به عنوان سال مبنا در نظر گرفته است. وقتی از جرم و جنایت بحث می شود، نرخ جرم و جنایت هر میزان که باشد، هر چقدر هم اندک به نظر برسد، هیچ جایی برای خشنودی باقی نمی گذارد، اما در بررسی سابقه تاریخی،  میزان فعلی  CSI یا شاخص شدت جرم حداقل قابل احترام است.

متاسفانه این روند برای سایر نقاط کشور صادق نیست. با بررسی نورث بتلفورد، ساسک، که دارای بدترین سابقه جرایم در میان شهرها و مناطق شهری است در می یابیم نرخ جرایم در این جامعه صنعتی و کشاورزی چهار برابر بیش از سایر نقاط کشور است؛ به هر حال این مسئله به تنهایی نگران کننده نیست. جوامع کوچک تر برای افزایش نرخ جرایم مستعد تر هستند چرا که با وقوع یک یا دو جرم که در مقایسه با جمعیت 100000 نفری مورد بررسی قرار می گیرند، در نتایج افزایش چشمگیری مشاهده خواهد شد. به همین دلیل  Maclean’s شهرها را بر اساس شاخص شدت و خشونت جرم رتبه بندی می کند. هر چند نرخ جرایم در نورث بتلفورد بسیار بالاست، در حقیقت این شدت و خشونت جرایم است که قابل توجه و نگران کننده است.

در سال 2016 این شهر 14000 نفری، 25 مورد تخلف با سلاح گرم، از جمله هدف قرار دادن و شلیک گلوله، 248 مورد تخلف رانندگی خطرناک و 1192 مورد اقدام به بر هم زدن صلح و آرامش ثبت کرد.

نورث بتلفورد عنوان خطرناکترین شهر کانادا را بدست آورد که پیش از این به مدت دو سال گرند پرایریه در این جایگاه قرار داشت. در میان 100 شهر برتر "رد دیر، آلتا" شاخص شدت جرمی برابر با مقدار 206 دارد. این مقدار در مقایسه با "گرند پرایریه" با شاخص 150 که آن را در جایگاه چهارم قرار می دهد میزان بالاتری است. 

ثبت دیدگاه

Captcha Image