تازه ترین اخبار

تورنتو در تصویر از ۱۶۵ سال پیش تا به حال

20100926-Time-photo

تصاویری از تورنتو بزرگترین شهر کانادا از زمان تشکیل کشور کانادا ته به حال جمع آوری شده تغییرات وسیع این شهر رو در تصاویر زیر میتوانید ببینید.

Toronto 1856

Toronto 1856

The city in 1854

The city in 1854

House of Providence (lost to the DVP's Richmond off-ramp) 1850

House of Providence (lost to the DVP’s Richmond off-ramp) 1850

Provincial Lunatic Asylum (999 Queen West) 1860

Provincial Lunatic Asylum (999 Queen West) 1860

The view from St. Lawrence Market 1860

The view from St. Lawrence Market 1860

Toronto City Hall 1868

Toronto City Hall 1868

Front and Wellington streets (Coffin Block) 1870

Front and Wellington streets (Coffin Block) 1870

The Crystal Palace (lost to fire) 1870

The Crystal Palace (lost to fire) 1870

King and Yonge streets looking east 1870

King and Yonge streets looking east 1870

Grand Opera House 1880

Grand Opera House 1880

Toronto Harbour 1880

Toronto Harbour 1880

Horse-drawn streetcar 1880

Horse-drawn streetcar 1880

The Yonge Street Arcade 1880

The Yonge Street Arcade 1880

Old Union Station (a.k.a Union Station II) 1890

Old Union Station (a.k.a Union Station II) 1890

Knox College 1890

Knox College 1890

Track work for electric streetcars 1890

Track work for electric streetcars 1890

Board of Trade Building (lost to demolition) 1900

Board of Trade Building (lost to demolition) 1900

Celebrating the end of the Boer War (Yonge Street) 1900

Celebrating the end of the Boer War (Yonge Street) 1900

The Fire of 1904

The Fire of 1904

Diving Horse at Hanlan's Point 1900

Diving Horse at Hanlan’s Point 1900

City Hall and Terauley Street (now Bay Street) 1900

City Hall and Terauley Street (now Bay Street) 1900

Looking West along Front Street (Old Union Station in the background) 1900

Looking West along Front Street (Old Union Station in the background) 1900

Arrival of Immigrants at (Old) Union Station 1910

Arrival of Immigrants at (Old) Union Station 1910

Looking southeast from Richmond and Bay streets 1910

Looking southeast from Richmond and Bay streets 1910

Soldiers leave for war at (Old) Union Station 1914

Soldiers leave for war at (Old) Union Station 1914

Excavating the site for New Union Station (Queen's Hotel in the background) 1915

Excavating the site for New Union Station (Queen’s Hotel in the background) 1915

Bloor Viaduct nearing completion 1914

Bloor Viaduct nearing completion 1914

299 Queen Street West in 1919

۲۹۹ Queen Street West in 1919

Muddy Mount Pleasant Road  1920

Muddy Mount Pleasant Road 1920

Queen and Bay streets 1920

Queen and Bay streets 1920

Brand new Royal York Hotel 1929

Brand new Royal York Hotel 1929

TTC Bus 1920

TTC Bus 1920

Yonge and Lawrence 1920

Yonge and Lawrence 1920

Yonge Street Mission during the Great Depression 1930

Yonge Street Mission during the Great Depression 1930

South of City Hall 1930

South of City Hall 1930

Carlton and Yonge (prior to re-routing) 1930

Carlton and Yonge (prior to re-routing) 1930

Air Ship and Canadian Bank of Commerce Building 1930

Air Ship and Canadian Bank of Commerce Building 1930

Canada Life Building and Osgoode Hall 1930

Canada Life Building and Osgoode Hall 1930

Looking up Bay Street (City Hall in background) 1930

Looking up Bay Street (City Hall in background) 1930

Maple Leaf Gardens 1934

Maple Leaf Gardens 1934

Christie's Wartime ad 1940

Christie’s Wartime ad 1940

Imperial Bank of Canada Building 1940

Imperial Bank of Canada Building 1940

Streetcars in front of Union Station 1940

Streetcars in front of Union Station 1940

Sunnyside Pool and Beach 1940

Sunnyside Pool and Beach 1940

Wartime factory work 1940

Wartime factory work 1940

Subway construction begins 1949

Subway construction begins 1949

Subways arrive at Toronto Harbour 1953

Subways arrive at Toronto Harbour 1953

Dundas Station 1953

Dundas Station 1953

Interior of a subway car 1953

Interior of a subway car 1953

Skyine in 1959

Skyine in 1959

Letros Building 1960

Letros Building 1960

Bay and Wellington 1960

Bay and Wellington 1960

Nathan Phillips Square 1960

Nathan Phillips Square 1960

Steinbergs 1960

Steinbergs 1960

Skyline 1960

Skyline 1960

Approching Yonge and Bloor 1970

Approching Yonge and Bloor 1970

CN Tower construction

CN Tower construction

The Gooderham/Flatiron Building

The Gooderham/Flatiron Building

Carlton Line

Carlton Line

City Hall 1973

City Hall 1973

Toronto Star Building 1976

Toronto Star Building 1976

Skyline and bus 1980

Skyline and bus 1980

The Manulife Centre 1980

The Manulife Centre 1980

The Monorail (Toronto Zoo)

The Monorail (Toronto Zoo)

Ontario Place

Ontario Place

Bellair Street

Bellair Street

Exhibition Stadium

Exhibition Stadium

Skydome 1990

Skydome 1990

Skyline

Skyline

Yonge and Dundas

Yonge and Dundas

Chinatown

Chinatown

Queen West

Queen West

The Royal York

The Royal York

Toronto

Toronto

Toronto 2015

Toronto 2015

HACKED BY SudoX — HACK A NICE DAY.

No Comments

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نظرات شمـا