تازه ترین اخبار

مهاجرت به يوکان

مهاجرت به یوکان

289728-001
اگر قصد مهاجرت به ویدهورس و یا هر شهر دیگر در یوکان را دارید، برنامه انتخابی استانی یوکان را در نظر داشته باشید.

تحت برنامه استانی یوکان می توان از دو روش زیر استفاده کرد:

برنامه تجاری یوکان جهت مهاجرت به کانادا

این روش شامل دو گروه می باشد:

کارآفرین :

متقاضی این بخش باید دارای شرایط زیر باشد:

سرمایه گذاری مبلغ حداقل ۱۵۰٫۰۰۰ $ کانادا جهت شروع یا خرید یک بیزینس
دارایی شخصی حداقل ۲۵۰٫۰۰۰ $ کانادا
بازدید حداقل یک بار از یوکان
توانایی مکالمه ابتدایی به یکی از دو زبان رسمی
تجربه و دانش کافی جهت اجرای کار پیشنهادی

متخصص خوداشتغال :

متقاضی این بخش باید دارای شرایط زیر باشد:

موفق به کسب گواهی یا تأییدیه مورد نیاز یک حرفه یا شغل شود.
جزء لیست مشاغل مورد نیاز باشد.
مورد تایید و قبول دولت استانی باشد.
قدرت مکالمه به زبان رسمی را داشته باشد.
از یوکان بازدید کند تا از شرایط اجتماعی، اقتصادی و آب و هوایی مطلع شود.
توانایی خرید و شروع کار جدید و تامین خود و خانواده خود به مدت ۶ ماه را احراز کند.
ارائه یک طرح تجاری کامل

برنامه متخصصین یوکان جهت مهاجرت به کانادا

دو روش اصلی موجود است:

متخصص:

متقاضی این روش باید دارای شرایط زیر باشد:

دارای حرفه یا فنی که در لیست حرفه های مورد نیاز باشد.
گواهی یا مدرک مورد نیاز شغل
مدرک مورد تایید و قبول دولت
توانایی مکالمه به زبان رسمی محل کار

نیاز فوری به کارمند :

این بخش بیشتر وابسته به کارفرما می باشد تا متقاضی به عبارت دیگر کارفرما برای کارمند درخواست می دهد. اداره ها، ارگانها و مراکز صنعتی یوکان بدنبال نیروی کار حرفه ای با توانایی ایجاد تغییر و کمک به اقتصاد ، صنعت و تجارت محلی می باشند. کارفرما می بایست توانایی کارمند را احراز کند. شاخص انتخابی کارمند بر اساس تحصیلات، ارتباط، خصوصیات شغلی و منابع مالی او می باشد.