تازه ترین اخبار

عکس های مراسم هالووین ایرانیان در کانادا

5
7
9
3
2
6
10
8

ادامه عکس ها را در آلبوم زیر مشاهده کنید(این مراسم در تورنتو برگزار شد)

۱۰۸۰۱۵۹۴_۷۹۲۹۲۹۴۳۷۴۳۴۵۲۳_۲۲۸۷۷۶۷۳۸۹۴۷۰۲۲۰۴۷۴_n
h1h
hdh
hdh1
hdh3
halloween2014
۱۰۸۰۱۷۴۸_۷۹۲۹۲۸۰۴۴۱۰۱۳۲۹_۲۳۰۶۲۸۷۲۹۰۵۴۰۵۲۰۴۳۴_n
۱۰۷۰۲۰۰۶_۷۹۲۹۲۸۰۳۴۱۰۱۳۳۰_۷۳۸۷۵۶۹۳۵۰۷۳۱۸۴۸۷۲۱_n
۱۰۷۰۳۸۱۴_۷۹۲۹۲۸۷۱۷۴۳۴۵۹۵_۲۰۹۲۷۵۵۶۰۲۲۵۵۱۷۰۶۶۴_n
۱۰۷۱۲۹۴۳_۷۹۲۹۲۸۲۲۰۷۶۷۹۷۸_۱۰۷۲۷۰۸۴۴۶۵۳۳۷۵۷۱۵۴_n
۱۰۷۳۱۰۸۳_۷۹۲۹۳۰۵۹۰۷۶۷۷۴۱_۵۳۲۹۹۸۰۵۱۱۶۶۳۹۰۸۶۵۳_n
۱۰۷۳۴۱۵۸_۷۹۲۹۲۹۹۸۰۷۶۷۸۰۲_۱۳۷۴۳۹۹۳۱۲۹۵۳۶۷۵۸۲۳_n
۱۰۶۸۵۵۶۰_۷۹۲۹۲۶۹۵۰۷۶۸۱۰۵_۴۱۴۳۶۸۷۳۲۷۹۰۰۹۴۳۰۷_n
۱۰۶۹۶۳۲۳_۷۹۲۹۳۳۲۲۷۴۳۴۱۴۴_۸۲۰۳۴۱۰۶۹۷۵۲۷۳۳۵۵۳۰_n
۱۰۶۹۸۶۰۴_۷۹۲۹۲۹۰۹۰۷۶۷۸۹۱_۲۶۸۴۶۴۹۳۷۵۹۱۶۳۳۷۹۸۷_n
۱۰۶۷۱۳۶۲_۷۹۲۹۲۷۱۲۰۷۶۸۰۸۸_۷۴۰۹۰۰۰۷۴۷۲۰۴۲۴۱۵۵۸_n
۱۰۶۷۰۰۶۵_۷۹۲۹۲۸۵۳۷۴۳۴۶۱۳_۱۶۹۱۶۰۵۰۹۸۴۹۶۱۰۴۶۲۳_n
۱۰۶۶۵۷۳۰_۷۹۲۹۲۹۷۶۰۷۶۷۸۲۴_۱۱۲۹۰۵۶۹۸۳۹۷۶۱۴۴۰۶_n
۱۰۶۵۰۰۵۳_۷۹۲۹۲۸۴۴۰۷۶۷۹۵۶_۲۵۰۲۲۵۷۴۶۵۷۶۲۱۸۶۴۴۲_n
۱۰۶۲۴۷۷۸_۷۹۲۹۳۱۶۷۰۷۶۷۶۳۳_۳۵۶۰۹۰۰۵۲۸۷۶۱۶۳۹_n
۱۰۵۴۷۶۵۰_۷۹۲۹۳۱۹۶۰۷۶۷۶۰۴_۱۸۳۸۵۱۰۶۰۸۰۵۰۴۳۹۰۷۹_n
۱۰۵۹۳۰۹۰_۷۹۲۹۳۲۰۸۴۱۰۰۹۲۵_۹۲۱۸۲۴۶۷۹۵۷۱۴۲۴۶۶۵۶_n
۱۰۶۰۰۴۰۵_۷۹۲۹۲۹۲۷۰۷۶۷۸۷۳_۶۸۴۴۴۴۸۸۷۷۴۲۶۸۹۴۳۷۵_n
۱۰۶۱۲۸۸۴_۷۹۲۹۳۰۶۸۴۱۰۱۰۶۵_۸۳۹۷۸۴۴۲۵۹۷۴۲۵۴۸۴۷۸_n
۱۰۶۱۴۱۰۸_۷۹۲۹۲۷۸۳۴۱۰۱۳۵۰_۹۱۹۵۳۷۶۲۴۳۹۷۷۱۶۴۹۳۲_n
۱۰۶۲۴۶۷۲_۷۹۲۹۳۱۳۲۴۱۰۱۰۰۱_۲۷۷۰۸۷۱۳۲۲۸۱۶۰۶۱۲۳۵_n
۱۰۴۸۸۰۸۶_۷۹۲۹۲۹۷۷۰۷۶۷۸۲۳_۵۴۰۶۸۸۶۸۷۵۹۳۲۰۸۰۳۹۶_n
۱۰۵۱۶۸۰۷_۷۹۲۹۲۹۷۲۷۴۳۴۴۹۴_۶۴۳۰۹۲۹۸۹۲۲۳۴۸۵۰۵۷۸_n
۱۰۵۱۶۸۰۷_۷۹۲۹۳۰۳۹۷۴۳۴۴۲۷_۴۶۰۲۶۸۷۷۳۴۵۶۳۳۱۰۴۸۸_n
۱۰۵۱۸۷۰۳_۷۹۲۹۲۸۷۶۷۴۳۴۵۹۰_۸۸۵۰۱۶۸۴۶۵۹۷۲۷۱۲۹۸_n
۱۰۴۵۴۲۹۰_۷۹۲۹۲۸۵۴۰۷۶۷۹۴۶_۳۴۱۱۰۱۵۹۶۰۶۳۸۱۵۷۲۰۰_n
۱۰۴۵۰۱۳۱_۷۹۲۹۲۹۹۵۰۷۶۷۸۰۵_۷۶۷۲۶۴۱۵۰۹۶۶۴۶۴۷۱۰۴_n
۱۰۴۰۷۷۸۱_۷۹۲۹۲۸۵۲۰۷۶۷۹۴۸_۷۱۷۴۰۵۰۷۱۴۰۵۱۱۳۵۳۶۶_n
۱۰۴۲۳۷۰۲_۷۹۲۹۳۰۳۴۷۴۳۴۴۳۲_۲۲۲۵۵۳۹۲۱۷۰۵۱۳۱۶۵۳۶_n
۱۰۴۳۵۹۱۴_۷۹۲۹۲۸۳۵۷۴۳۴۶۳۱_۷۲۵۰۷۳۲۹۱۴۵۱۸۱۳۲۹۲۷_n
۱۰۴۳۷۷۳۷_۷۹۲۹۳۱۱۰۷۴۳۴۳۵۶_۳۷۴۹۸۸۴۳۳۹۳۷۶۳۱۹۲۱۷_n
۱۰۴۳۷۷۳۸_۷۹۲۹۲۹۲۴۴۱۰۱۲۰۹_۲۳۹۶۳۳۷۰۳۰۹۶۴۸۶۴۰۲۳_n
۱۰۴۴۶۵۹۲_۷۹۲۹۲۷۶۱۴۱۰۱۳۷۲_۲۳۶۸۱۳۴۱۳۸۷۸۳۴۶۳۵۸۰_n
۱۰۴۰۴۳۰۶_۷۹۲۹۳۱۵۹۰۷۶۷۶۴۱_۶۶۶۵۸۱۳۱۱۴۳۹۳۷۷۶۸۹۹_n
۱۰۴۰۳۲۴۰_۷۹۲۹۳۰۵۱۷۴۳۴۴۱۵_۹۵۵۶۱۹۲۸۰۵۶۱۱۶۸۴۶۰_n
۱۰۴۰۲۷۸۷_۷۹۲۹۲۹۵۹۷۴۳۴۵۰۷_۴۲۸۹۴۵۶۶۴۸۶۹۵۲۲۳۹۳۹_n
۱۰۳۴۷۶۸۸_۷۹۲۹۳۲۲۴۴۱۰۰۹۰۹_۶۰۶۲۳۴۴۱۲۳۴۹۰۰۳۴۳۰۳_n
۱۰۳۵۳۶۴۷_۷۹۲۹۳۰۸۵۰۷۶۷۷۱۵_۵۷۸۳۹۸۸۴۰۶۹۵۷۹۳۹۵۷۹_n
۱۰۳۷۳۴۷۸_۷۹۲۹۲۹۸۲۷۴۳۴۴۸۴_۳۵۲۳۷۴۸۰۱۷۶۲۷۹۱۳۶۷۳_n
۱۰۳۷۸۲۶۷_۷۹۲۹۳۱۳۴۷۴۳۴۳۳۲_۲۷۱۸۰۳۸۲۱۷۷۹۰۵۵۹۶۲۹_n
۱۰۳۸۷۳۴۴_۷۹۲۹۳۱۲۴۷۴۳۴۳۴۲_۴۹۴۲۴۶۰۴۷۸۵۵۹۹۶۹۱۴۹_n
۱۰۳۸۸۰۶۶_۷۹۲۹۳۱۰۵۰۷۶۷۶۹۵_۲۷۵۰۹۵۱۳۰۷۳۲۹۶۴۶۵۲۵_n
۱۹۶۹۳۵۸_۷۹۲۹۲۸۲۶۴۱۰۱۳۰۷_۱۵۷۵۴۰۹۲۷۳۱۱۷۳۹۲۹۹۶_n
۱۰۲۶۲۱۱۴_۷۹۲۹۲۸۳۳۴۱۰۱۳۰۰_۲۹۳۸۸۳۶۴۹۸۴۷۸۵۷۳۳۰۲_n
۱۰۲۹۴۲۴۶_۷۹۲۹۳۰۲۳۰۷۶۷۷۷۷_۶۸۲۱۶۱۰۳۲۲۵۶۹۳۰۹۷۴۱_n
۱۰۳۰۸۷۱۸_۷۹۲۹۲۸۳۳۷۴۳۴۶۳۳_۸۱۵۷۶۹۱۰۹۲۵۴۲۵۸۹۱۱۰_n
۱۰۳۱۱۷۶۹_۷۹۲۹۲۹۵۷۴۱۰۱۱۷۶_۲۵۸۹۵۴۸۷۱۷۲۹۶۱۹۹۷۶۶_n
۱۰۳۴۷۲۲۷_۷۹۲۹۲۷۱۸۴۱۰۱۴۱۵_۴۶۶۰۰۳۵۹۰۵۴۴۴۳۸۳۵۸۲_n
۱۷۹۸۸۰۷_۷۹۲۹۳۱۳۰۷۴۳۴۳۳۶_۶۱۱۶۶۰۰۸۵۱۱۴۷۵۲۲۹۰۹_n
۱۸۸۸۴۶۱_۷۹۲۹۲۹۶۳۷۴۳۴۵۰۳_۱۱۶۰۷۵۲۵۹۵۹۵۷۷۷۴۷۳۵_n
۱۹۲۲۴۷۸_۷۹۲۹۲۶۷۱۰۷۶۸۱۲۹_۸۲۱۹۷۲۴۱۷۰۴۳۰۴۶۶۴۱۹_n
۱۹۲۲۴۷۸_۷۹۲۹۲۸۳۹۰۷۶۷۹۶۱_۵۲۰۵۷۵۵۷۱۳۹۵۴۹۲۸۴۴۵_n
۱۹۳۹۷۳۶_۷۹۲۹۲۹۵۰۷۴۳۴۵۱۶_۲۸۱۷۷۳۷۷۱۶۴۳۹۸۴۹۶۰۷_n
۱۹۳۹۹۹۳_۷۹۲۹۲۹۶۵۰۷۶۷۸۳۵_۲۵۶۷۰۳۴۳۸۳۳۷۷۵۰۳۲۹۵_n
۱۷۹۸۰۱۹_۷۹۲۹۲۹۳۷۰۷۶۷۸۶۳_۳۸۴۷۹۴۹۵۶۶۱۳۴۳۸۳۲۷۶_n
۱۶۱۳۸۸۹_۷۹۲۹۲۸۸۰۰۷۶۷۹۲۰_۸۵۳۴۲۳۹۷۱۰۷۸۵۱۴۱۸۲۹_n
۱۵۱۰۰۳۶_۷۹۲۹۲۹۱۶۰۷۶۷۸۸۴_۱۳۵۸۱۰۸۵۶۵۸۰۹۹۹۰۸۰۳_n
۱۵۰۸۱۹۳_۷۹۲۹۳۱۸۲۷۴۳۴۲۸۴_۴۷۴۲۸۸۲۸۰۶۲۶۲۸۷۲۰۶۵_n
۱۵۸۲۱_۷۹۲۹۲۷۹۳۴۱۰۱۳۴۰_۲۴۲۲۷۱۵۰۴۹۵۲۱۵۶۴۶۷۳_n
۶۵۵۷۰_۷۹۲۹۲۸۶۰۰۷۶۷۹۴۰_۹۹۷۶۴۸۲۲۸۰۳۶۳۷۶۴۸۶_n
۵۴۱۵۴۵_۷۹۲۹۲۹۳۴۴۱۰۱۱۹۹_۴۶۶۴۴۵۹۴۰۳۴۲۷۲۵۰۹۹۱_n
۹۵۴۶۶۱_۷۹۲۹۲۸۸۳۴۱۰۱۲۵۰_۷۱۵۷۲۹۳۰۷۲۹۸۲۵۳۳۳۵۵_n
۹۸۳۸۲۱_۷۹۲۹۲۷۹۰۴۱۰۱۳۴۳_۸۷۹۰۵۱۱۶۴۱۳۴۰۷۶۰۸۰۷_n
۱۱۵۶۱_۷۹۲۹۲۸۹۲۴۱۰۱۲۴۱_۵۸۰۰۵۶۱۵۲۵۶۵۵۶۹۰۸۵۶_n
۱۱۰۱۹_۷۹۲۹۲۹۵۴۴۱۰۱۱۷۹_۵۳۷۹۵۲۱۲۲۹۷۷۵۹۲۷۸۴۳_n
۹
۸
۷
۶
۲
۳
۴
۵

halloween2

تاریخچه هالووین

هالووین یکی از جشنهای سنتی مغرب‌زمین است که مراسم آن در شب ۳۱ اکتبر (نهم آبان) بر‌گزار می‌شود. بسیاری از افراد در این شب لباس‌های عجیب و غیرمرسوم می‌پوشند و کودکان برای جمع‌آوری نبات و آجیل به در خانه دیگران می‌روند. جشن هالووین بیشتر در کشورهای آمریکا، ایرلند، اسکاتلند و کانادا مرسوم است. این جشن را مهاجران ایرلندی و اسکاتلندی در سده نوزدهم با خود به قاره آمریکا آوردند.

یکی از نمادهای هالووین یک کدوتنبل توخالی است که برای آن دهان و چشم به صورتی ترسناک درآورده شده و با روشن کردن شمع در درون کدوتنبل به آن جلوه‌ای ترسناک داده می‌شود.

جشن هالووین که از دوهزار سال قبل تاکنون در چنین روزی میان غربیان بر‌گزار می‌شود، بیان کننده اعتقاد پیشینیان آنان به جهان آخرت است. آخرین روز ماه اکتبر (نهم آبان ماه) زمان برگزاری یکی از جشن‌های مذهبی ست و به همین سبب در کشورهای انگلیسی‌زبان است که به نام هالووین (Halloween)، یعنی روز همه مقدسین، معروف است.

Citrouille_Halloween_déco

بنیانگذاران این جشن قوم سلتی بودند که سال‌ها پیش از میلاد مسیح در ایرلند و شمال فرانسه زندگی می‌کردند. به روایت این قوم آغاز سال میلادی اول نوامبر است و با این اعتقاد آخرین شب سال یعنی سی و یکم اکتبر را زمان یادآوری از ارواح درگذشتگان قرار دادند و به این ترتیب جشنی برپا می‌کردند، همگی دور هم جمع می‌شدند، آتش می‌افروختند، قربانی می‌کردند و هر کس هر غذایی داشت با دیگران قسمت می‌کرد و همگی بر سر یک سفره می‌نشستند چراکه بر این باور بودند که در این شب راه میان دو جهان باز می‌شود و ارواح درگذشتگان‌شان نیز در این جمع حاضر می‌شوند و ارتزاق می‌کنند؛ پس کسانی که با سخاوت بیشتری در این جشن شرکت می‌کردند مورد شفاعت درگذشتگان نزد خداوند قرار گرفته و تا پایان آن سال از گزند بدی‌ها و بلاها در امان می‌ماندند. نام این جشن سوون بود.

از دیگر مراسمی که در این بخش بر‌گزار می‌شد که البته هر کدام بعدها تغییر کرده و به شکلی کاملاً دگرگون درآمد، می‌توان به این موارد اشاره کرد: پوشیدن لباس‌هایی از پوست سر حیوانات، پیشگویی توسط کشیشان، خوردن سیب که سمبل پومانا (خدای میوه و درخت) بود و بردن باقی مانده‌های آتش و خاکستر به خانه‌ها با این نیت که آنها را از بدی‌ها و از سرمای زمستانی که در پیش بود در امان بدارد. در انتها کشیش‌ها با شب زنده‌داری، دعا و نماز آخرین شب سال را به پایان برده و ارواح مقدس را از برزخ به بهشت رهمنون می‌کردند. پس از گذشت سالیان دراز و با حمله رومی‌ها به این منطقه آیین هالووین دچار تغییراتی شد که ورود مسیحیان کریستین به این سرزمین و اختلاط عقاید آنها به یکدیگر در این تغییرات بی‌تأثیر نبود تا آنجا که کم‌کم «شب همه مقدسین» دیگر تنها متعلق به ارواح پاک نبود بلکه شیاطین و ارواح خبیثه را نیز در این جشن حاضر می‌دانستند. از این رو برخی از مردم در جشن هالووین لباس‌های عجیب و ترسناک می‌پوشیدند تا در برابر ارواح گناهکار ایستادگی کنند و به شکلی نمادین آنها را ترسانده و از میان خود برانند. رفته رفته با شکل گیری زندگی شهری، کشاورزان تنها قشری شدند که مصرانه این جشن را بر‌گزار می‌کردند و برای آن به در خانه‌ها می‌رفتند و طلب غذا و خوراک برای پذیرایی در جشن می‌کردند. در همین دوران موضوع تریت (رفتار نیک: treat) و تریک (حیله و نیرنگ: trick) پیش آمد، به این صورت که اگر کسی سخاوت به خرج می‌داد و چیزهای بیشتری به هالووین اهدا می‌کرد برای او یک کار نیک انجام می‌دادند و هر کس کالا یا خوراک قابل توجهی نمی‌داد او را به سخره و بازی می‌گرفتند. اوایل سده ۱۹ بسیاری از ایرلندی‌ها به آمریکا مهاجرت کردند و به این ترتیب بسیاری از آیین‌ها و اعتقاداتشان بار دیگر دچار تغییر و تحول شد به عنوان مثال آمریکایی‌ها حضور شیاطین و ارواح گناهکار در هالووین را بیشتر مورد استقبال قرار دادند و بیشتر سمبل‌هایی که برای آن در نظر گرفتند ترسناک و خشن بود تا آنجا که شرارت و شیطنت در این شب کاملاً عادی و معمولی به نظر می‌رسید. گاه پیش می‌آمد که راه مردم را می‌بستند، به در خانه‌ها سبزی و میوه پرتاب می‌کردند، با سنگ و کلوخ دودکش خانه‌ها را مسدود می‌کردند و دیگران را مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند با این عنوان که این اتفاقات ناشی از حضور ارواح موذی و شیاطین است و آنها هستند که مرم را «تحریک» می‌کنند. این اعمال باعث شد برگزاری هالووین در آمریکا برای مدتی متوقف و مسکوت بماند و پس از آن برای اولین بار به طور رسمی در سال ۱۹۲۰ به شکلی متعادل در آمریکا، هالووین جشن گرفته و به عنوان یک روز مذهبی شناخته شد. هر چند که باز هم این مراسم با آنچه در ذهن و نیت پدیدآورندگان قدیمی آن بود بسیار متفاوت بر‌گزار شد.

هالووین در کشورهایی چون ایرلند و اسکاتلند همچنان یکی از روزهای مذهبی و محترم به شمار می‌رود و با برگزاری این جشن کم‌کم به استقبال کریسمس و میلاد عیسی می‌روند.