اقامت دائم و فوری برای کسانی که با کانادایی‌ها ازدواج کنند
رکورد بی سابقه در تاریخ کانادا برای پذیرش مهاجر در سال 2015